top of page
תמונת רקע

נוהל שר האוצר לענייני תמיכות הינו נוהל המסדיר את אופני התנהלות משרדי הממשלה בבואם לחלק תמיכות למוסדות ציבור לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב.

באוגוסט פורסמה טיוטה לתיקון הוראות הנוהל

כאן תוכלו לראות את השינויים השונים שנערכו בין הנוהל הקיים לטיוטה:

19/09/2019

bottom of page